top of page

Information från styrelsemöte 12-07

1. Ekonomi Föreningens ekonomi är fortsatt mycket god. Vidare har en översyn och uppdatering av föreningens underhållsplan genomförts.

2. Utemiljö Upphandling av trädgårdstjänster för kommande sommarsäsong pågår. Fem tilltänkta leverantörer är tillfrågade och har uppmanats lämna offert senast den sista januari 2021.

3. Byggnadsfrågor Ombyggnation av fd Majas lokaler till två lägenheter fortlöper. Nya hyresgäster till RICOH lokaler är under kontraktssamtal, dock finns inget färdigt hyreskontrakt ännu.

4. IT-frågor Arbete med ny hemsida för föreningen fortlöper. Inom kort (under januari) kommer vägledning inför årsstämma (tips för utformning av motioner samt mall för motion) att implementeras. Vidare kommer formulären för förslag till och kontakt med styrelsen att kompletteras med möjligheten att bifoga filer. Styrelsen har under en tid berett en fråga om att kostnadsfritt (ingående i hyra) tillhanda bredband för föreningens medlemmar. Vid sammanträdet beslutades att tills vidare inte gå vidare med frågan.

5. Övrigt Den månatliga förvaltarrapporten redovisar ofta vattenskador som beror på läckage från installerad diskmaskin. Styrelsen vill därför återigen uppmana medlemmarna till regelbunden kontroll av kondition på slangar och kopplingar till diskmaskinen. Är slangarna ca 10 år gamla eller ännu äldre rekommenderas ett skyndsamt byte. Det är alltid bättre att eventuella läckage förebyggs eller upptäcks tidigt i stället för som nu, upptäcks alltför sent! De senaste vattenskadorna har kostat föreningen ca 150 000 kr att reparera samt förorsakat indirekta kostnader pga höjda försäkringspremier

bottom of page