top of page

Av förekommen anledning

Styrelsen får med jämna mellanrum hantera ärenden där okunskap om stadgarna är orsaken.

Av stadgarna §30 framgår vilket ansvar som bostadsrättsinnehavaren har. Omfattar felanmälan vad som stadgas av §30 så är det bostadsrättsinnehavaren som själv ansvarar för att det repareras och att kostnaden betalas av bostadsrättsinnehavaren.


Bostadsrättslagen reglerar olika förhållanden avseende boendet som också återspeglas i stadgarna. Önskar man göra förändringar i sin bostadsrätt eller dess omgivning så skall man inhämta styrelsens tillstånd innan man igångsätter arbetet.


Planteringar. Planteringarna inom området är föreningens egendom och ej den enskildes. Önskar man göra förändringar (borttag, omplantering, kompletterande plantering etc) så skall även där styrelsens tillstånd inhämtas.


Begäran om förändringar i bostaden eller dess nära omgivning skall tillställas styrelsen skriftligt eller via mail för beslut. Bifoga gärna ritning, skiss eller motsvarande

Comments


bottom of page